Select Page

Bitcoin advokat

Bitcoin og kryptovaluta er et nytt juridisk fagfelt. Siden Bitcoins unnfangelse 3. januar 2009 – da Satoshi Nakamoto minet den såkalte “Genesis”-blokken – har Bitcoin vist at teknologien har potensiale til å forandre verden. Men hvordan behandles Bitcoin juridisk?

Faktum er at Bitcoin reiser til dels avanserte juridiske spørsmål. Bitcoin griper inn i rettslige fagområder som finans- og pengemarkedsrett, markedsføringsrett, skatterett, hvitvaskingsloven, m. m. Nedenfor vil vi kort gjennomgå noen av de mest aktuelle problemstillingene.

Hvis du trenger bistand av advokat til temaer knyttet til Bitcoin, så som skatt, ICO-er, hvitvaskingsregelverket, m. m., ta kontakt med senioradvokat Erling Løken Andersen i Advokatfirmaet Berngaard AS på e-post: erling@berngaard.no. Som advokat har Erling lang erfaring med Bitcoin, herunder blant annet den skatterettslige behandlingen, tvist ved ICO-er og finansregulatoriske spørsmål.

Skatteplikt på realisasjon av bitcoin og andre virtuelle valutaer og formue for privatpersoner – kapitalinntekt

Ved realisasjon av bitcoin vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap.

I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf. skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Disse hovedreglene får anvendelse ved realisasjon av bitcoin, enten bitcoinen er kjøpt eller minet (utvunnet).

Formuesbeskatning av bitcoin og andre virtuelle valutaer

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret. Dette omfatter også bitcoin og annen “virtuell valuta”. I utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg.

Bitcoin er en eiendel i skattelovens forstand og er skattepliktig formue. Verdien fastsettes til omsetningsverdien i norske kroner pr. 1. januar året etter inntektsåret, jf. skatteloven § 4-1. Omsetningsverdien skal oppgis i skattemeldingens post 4.1.10 “Formue andre finansprodukter”. For å finne riktig markedsverdi kan du for eksempel bruke sluttkursen fra markedsplasser der bitcoin omsettes, og offisielle kurser på USD/NOK fra Norges Bank.

Kryptovaluta ICO-er

ICO er en forkortelse for ‘initial coin offering’. En ICO innebærer at et blokkjede- eller kryptovaluta-prosjekt tilbyr tidlige investorer en mulighet til å finansiere prosjektet. Navnet ICO er inspirert av aksjeverdens IPO; dvs. Initial Public Offering – en første utstedelse av offentlig tilgjengelige aksjer. Ved en ICO får kryptoinvestorer mulighet til å kjøpe et et antall tokens, eller verdibevis, forholdsmessig til hvor mye penger de satset på prosjektet med investeringen sin. Målsettingen for både selskap og investor er at de aktuelle tokensene skal få en senere, selvstendig verdi, som langt overskyter den initielle investeringen.

Rettslig sett er ICO-er avanserte finansielle instrumenter, som eksisterer i grenselandet mellom verdipapirer og ordinære produkter, underordnet forbruker- eller kjøpsloven.

Hvis du trenger bistand av advokat til temaer knyttet til Bitcoin, ta kontakt med senioradvokat Erling Løken Andersen i Advokatfirmaet Berngaard AS på e-post: erling@berngaard.no.